Go to Top

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Uprzejmie informujemy,  że zgodnie z  :
     Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  -  określonym  jako „Ogólne Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych"  - w skrócie „ RODO ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U.  z 24 maja 2018 roku  1000)


CZYTAJ WIĘCEJ ...

 

 

 

§ 1 Ogólne warunki

 

1.        Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej „OWS”) określają zasady sprzedaży Towarów przez Sprzedającego i stanowią integralną część wszelkich umów ich sprzedaży Kupującym, w tym również umów sprzedaży zawieranych w drodze pisemnego lub mailowego zamówienia.

2.       OWS są dostępne dla Kupującego w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży
w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej pod adresem 
www.aldoor.pl  w taki sposób, że Kupujący może je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

3.        Niniejsze OWS stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

4.       Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by powiadomić Kupujących o zmianach w OWS, w szczególności poprzez ogłoszenie zmian na swojej stronie internetowej. Zmiany OWS nie dotyczą umów zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych OWS.

 

§ 2 Definicje

 

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych OWS zostały przypisane poniższe znaczenia:

 

1)       Sprzedający – ALDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297052, NIP 813-353-18-12,                            REGON 180293933;

2)       Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży Towarów lub/i Usług oferowanych przez Sprzedającego, nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);

3)       Towar i Usługa – rzeczy ruchome oraz świadczenia będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której integralnym elementem są niniejsze OWS;

4)       Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, cenę, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane teleadresowe do kontaktu, sposób a także termin i miejsce odbioru zamawianych produktów i usług;

5)       Potwierdzenie – oświadczenie Sprzedającego, złożone na piśmie lub pocztą elektroniczną, o przyjęciu Zamówienia wraz z określeniem co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy oraz warunków płatności.

 

§ 3 Obowiązki Stron

 

1.        Strony są obowiązane do współdziałania przy wykonywaniu umowy sprzedaży zgodnie z jej celem oraz postanowieniami niniejszych OWS.

2.       Kupujący na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:

a)       zapłaty umówionej ceny, z zachowaniem ustalonych terminów;

b)       odebrania towaru i/lub usługi;

c)       zachowania wymaganych terminów oraz form właściwych dla dokonywanych czynności reklamacyjnych;

d)       opisania w reklamacji wszelkich okoliczności sprawy wraz z dokumentacją fotograficzną pod rygorem uznania ich w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym za nieistniejące;

e)       umożliwienia wstępu na teren, gdzie znajduje się przedmiot reklamacji celem dokonania czynności weryfikacyjnych;

3.        Sprzedający na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:

a)       wykonania przedmiotu umowy sprzedaży z należytą starannością, bez wad, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ofercie, umowie sprzedaży oraz niniejszych OWS;

b)       dostarczenia towarów objętych umową sprzedaży;

c)       wydania dokumentu gwarancji;

d)       rozpatrzenia prawidłowo złożonych i kompletnych reklamacji.

 

§ 4 Oferty i Zamówienia

 

1.        Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta w chwili Potwierdzenie Zamówienia. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.

 1. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest umocowana do składania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy dotyczących umowy sprzedaży, w tym zawarcia, zmiany, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania umowy sprzedaży oraz odbioru Towaru.
 2. Jeżeli Zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na Zamówieniu numeru tej oferty lub precyzyjne powołanie się na nią w inny sposób. W przeciwnym razie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Towaru oraz niezgodności w szczególnych parametrach Towaru, określonych w pierwotnym Zamówieniu.
 3. Anulowanie Zamówienia jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim ustaleniu warunków anulowania Zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość Zamówienia.
 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

 

§ 5 Terminy i warunki dostaw

 

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Towar oraz świadczyć Usługi na warunkach określonych w Potwierdzeniu.
 2. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy: „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu przedpłaty.
 3. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z nieprawidłowości w dostawie, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej lub kurierskiej.
 4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru z magazynu Sprzedającego.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia jego zgodności z Zamówieniem. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość Towaru oraz jego ilość i asortyment. Kupujący zobowiązuje się nie później niż do 3 dni roboczych od odbioru Towaru zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej reklamacji na miejscu dostawy.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru do chwili pełnego zapłacenia ceny oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży, bez względu na miejsce składowania lub zamontowania Towaru.
 7. Przewóz Towarów z magazynów Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego, o ile strony nie uzgodniły inaczej.

 

§ 6 Płatności i ceny

 

 1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 2. W przypadku braku odmiennych ustaleń między stronami, ceną towaru jest cena wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru i/lub usługi bez potrąceń i w terminie wskazanym w fakturze.
 4. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Ponadto w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności, Sprzedający ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych umów sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych Zamówień.
 5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

 

§ 7 Gwarancja

 1. Sprzedający udziela gwarancji jakości Towarów. Okres gwarancji wynosi minimum 12 misięcy, pozostałe okresy gwarancji dla poszczególnych towarów i usług ustalane są indywidualie. Najczęściej jest to okres 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży, pod warunkiem, że Towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi. Dla Klientów indywidualnych jest to najczęściej okres 24 miesięcy licząc od daty sprzedaży.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie Towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.

 

§ 8 Siła wyższa

 

1.        Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, spowodowane siłą wyższą.

2.       Poprzez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenia nadzwyczajne, niezależne od danej strony, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny taki jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję lub pożar.

 

§ 9 Ochrona danych osobowych

 

1.        Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego i przetwarzanych w celu realizacji Umowy jest ALDOOR SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Boya-Żeleńskiego 2. – szczegóły pod adresem www.aldoor.pl w zakładce „RODO”

2.       Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

3.        Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego zawarcia umowy i jej wykonania.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać informacji o istotnych warunkach umów sprzedaży osobom trzecim.
 2. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży, zawartych w oparciu o niniejsze OWS lub w związku z tymi umowami rozstrzygane będą przez: „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującymi w dniu wszczęcia postępowania.